Droga Użytkowniczko / Drogi Użytkowniku

Zanim klikniesz „przejdź” lub zamkniesz to okno, polecamy Ci poświęcić krótką chwilę i przeczytać poniższą informacje.

Przede wszystkim prosimy o Twoja dobrowolna zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Klikając „przejdź” lub zamykając to okno, udzielasz tej zgody.

Dotyczy ona zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plików cookies, które są wykorzystywane przez nasz serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeżeli nie chcesz wyrazić zgody lub ograniczyć jej zakres, przejdź na stronę polityki cookies.

Sodo-Ubezpieczenia Logo

Idealna oferta dla właścicieli budynku wielomieszkaniowego!

Jedna polisa - solidne i kompleksowe zabezpieczenie!

 • Pakiet ubezpieczeń na jednej polisie
 • Zabezpieczenie na wypadek przykrych zdarzeń losowych ( np. pożar) czy kradzież
 • Pakiet assistance ( pomoc specjalistów w razie awarii )
 • Ubezpieczenie OC za szkody spowodowane w związku z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomością

O czym należy pamiętać?

Przedmiotem ubezpieczenia jest więc budynek wielomieszkaniowy oraz stałe elementy.

 • Ochroną objęte mogą zostać również:
 • budowle oraz pozostałe budynki
 • obiekty małej architektury – np. chodniki, śmietniki, place zabaw, bramy, furtki itp.
 • mienie ruchome – np. środki trwałe, maszyny, wyposażenie wykorzystywane do zarządzania nieruchomością
 • mienie powierzone

Zakres ubezpieczenia możliwy w II wariantach:

I wariant obejmuje 22 zdarzenia losowe tj:

pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, przepięcia i przetężenia, sadza, śnieg, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, pękanie mrozowe

II wariant All Risk

obejmuje zakresem wszystkie zdarzenia, które nie są wyłączone w OWU

 • Limity w ubezpieczeniu
 • przepięcia i przetężenia – 1% SU, nie mniej niż 200 000 zł
 • zalania – 1% SU, nie mniej niż 100 000 zł
 • awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych – 5% SU, nie mniej niż 500 000 zł
 • Główne wyłączenia odpowiedzialności:
 • szkody nie przekraczające 200 zł
 • szkody powstałe przez osuwanie się, osiadanie gruntu
 • szkody powstałe wskutek nie przeprowadzonych przeglądów technicznych oraz prac konserwacyjno-remontowych
 • powstałe z przyczyn złego stanu dachów, źle zabezpieczonych otworów okiennych lub drzwiowych
 • przesiąkanie wód gruntowych
 • w budynkach nie użytkowanych przez okres dłuższy niż 60 dni

O czym należy pamiętać gdy budynek jest starszy niż 50 lat lub zużycie przekracza 50%?

Dla budynku, w przypadku gdy według roku budowy zużycie techniczne przekroczyło 50% możliwe jest zawarcie ubezpieczenia w wartości nowej, tylko gdy w ostatnich 25 latach był przeprowadzony remont kapitalny tj. konstrukcja dachu, pokrycie dachu, instalacja elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, kominowa i wentylacyjna.

Jeśli remont nie był przeprowadzony ubezpieczony budynek jest od wartości rzeczywistej.

Dodatkowe klauzule


 • Ubezpieczenie aktów terrorystycznych – wyłączone są szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów. Limit odpowiedzialności nie wyższy niż 1 000 000 zł
 • Ubezpieczenie ryzyka wandalizmu (dewastacja) – w ramach tej klauzuli ochroną objęte jest ryzyko graffiti z pod limitem 50% dla tej klauzuli. Limit dla dewastacji wynosi nie więcej niż 100 000 zł
 • Ubezpieczenie drobnych prac remontowych – prace polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego (niestanowiących bieżącej konserwacji, jak malowanie i tapetowanie), ochroną są objęte szkody przy pracach które nie wymagają pozwolenia, nie naruszają konstrukcji budynku oraz dachu. Limit dla klauzuli wynosi 10% SU nie więcej niż 1 000 000 zł
 • Ubezpieczenie od szkód mechanicznych i elektrycznych – ochroną objęte są maszyny, urządzenia oraz instalacje, w trakcie ich pracy, postoju oraz demontażu i powtórnego montażu. szkody spowodowane niewłaściwą obsługą, wadami produkcyjnymi oraz przyczynami w eksploatacji. Limit dla klauzuli nie więcej niż 500 000 zł
 • Ubezpieczenie ryzyka powodzi – dla nowych umów karencja 30 dni, Górną granice odpowiedzialności stanowi limit kwotowy w wysokości 500 tys. lub 1 mln zł lub do wysokości sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia – ubezpieczenie wzrostu wartości mienia związanego z jego nabyciem, ulepszeniem. W ramach klauzuli suma ubezpieczenia ulega wtedy podwyższeniu o 20%, lecz nie więcej niż 1 mln zł
 • Ubezpieczenie kosztów poszukiwania miejsca awarii – koszty poszukiwania awarii oraz usunięcie ich skutków w instalacjach i urządzeniach. Limit dla klauzuli wynosi 100 tys. zł
 • Ubezpieczenie kosztów utraty mediów – koszt utraty wody oraz gazu w wyniku awarii objętych ubezpieczeniem. Limit wynosi 20 000 zł

W ramach ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych ubezpieczeniem objętych jest 10 dodatkowych, nieodpłatnych klauzul tj. klauzula prolongaty zapłaty składki, warunków i taryf, uznania, niezawiadomienia w terminie o szkodzie, sądu polubownego, odkupienia urządzeń, wypłaty zaliczki, 72 godzin, okoliczności oraz połączenia.

Odpowiedzialność Cywilna

Szczególnie istotna jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody osobowe i rzeczowe, mogące powstać w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomością. Wspólnoty są szczególnie narażone na odpowiedzialność wtedy, gdy spadnie jakiś element z nieruchomości np. na zaparkowany samochód lub na osobę, w szczególności zaś gdy przyjdzie odpowiadać za zalania. Ważne jest , by włączyć wszystkie te klauzule, które rozszerzą odpowiedzialność Ubezpieczyciela a tym samym maksymalnie zabezpiecza wspólnotę.

Do wybory są dwa warianty ubezpieczenia:

I wariant – (podstawowy)

obejmuje ochroną szkodę rzeczową lub osobową wyrządzoną osobie trzeciej czynem niedozwolonym. W zakres ubezpieczenia wchodzą również szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa

II wariant – to zakres podstawowy rozszerzony o dodatkowe klauzule


 • Ubezpieczenie OC za szkody powstałe wskutek zalań i przepięć – szkody powstałe w mieniu osób trzecich spowodowane min. zalaniem przez nieszczelny dach, awarie pionów wodociągowych, zmianami poziomu napięcia roboczego. Limit w pomieszczeniach przynależnych wynosi 5 tys. zł
 • Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców – odpowiada za szkody wyrządzone przez podwykonawców, którym ubezpieczony powierzył wykonanie zobowiązania
 • Ubezpieczenie OC za szkody w nieruchomości wspólnej – szkody rzeczowe wyrządzone Ubezpieczonemu w nieruchomości wspólnej przez członków wspólnoty mieszkaniowej lub najemców
 • Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w skutek poszukiwania przyczyn awarii – szkody powstałe w mieniu osób trzecich w wyniku poszukiwania i usunięcia awarii. Limit dla klauzuli wynosi 50 000 zł.
 • Ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z organizacją imprez osiedlowych – szkody wyrządzone uczestnikom imprezy organizowanej przez wspólnotę, powstałe na terenie należącym do wspólnoty. Nie obejmuje szkód w związku z pokazami pirotechnicznymi. Limit dla klauzuli wynosi 200 000 zł.

Mienie od kradzieży

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące własnością Ubezpieczonego znajdujące się w nieruchomości wspólnej np. urządzenia, instalacje, mienie ruchome i powierzone

Dodatkowo możemy ubezpieczyć koszty poniesione na naprawę zabezpieczeń lokalu. Limit wynosi 20 000 zł.

Po opłaceniu dodatkowej składki ochronę możemy rozszerzyć o ubezpieczenie kradzieży zwykłej

Za kradzież zwykłą uważa się kradzież elementów nieruchomości wspólnej dokonaną przy użyciu siły lub narzędzi) z miejsca stałego zamontowania. Limit dla klauzuli wynosi 50 000 zł.

Ubezpieczenie szyb

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju przedmioty lub elementy szklane zamontowane na stałe w nieruchomości wspólnej należące do Ubezpieczonego w ramach rozbicia, stłuczenia lub pęknięcia.

Dodatkowo w ramach polisy możemy ubezpieczyć:


 • sprzęt elektroniczny– przenośny, stacjonarny oraz licencjonowane oprogramowanie systemowe z rozszerzeniem o ubezpieczenie poza miejscem ubezpieczenia.
 • OC członków zarządu wspólnoty– szkody nieumyślne wyrządzone wspólnocie mieszkaniowej przez członków jej zarządu. Możemy to ubezpieczenie rozszerzyć o dodatkowo płatne 3 klauzule:
  • szkody wskutek utraty danych
  • zapłacie kar umownych
  • szkody wobec osób trzecich
 • ubezpieczenie asysty i ochrony prawnej – usługi telefoniczne Asysty Prawnej oraz wyłączne pokrycie kosztów ochrony prawnej

Składka za polisę jest ustalana na podstawie taryf składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy, a jej wysokość zależy od: rodzaju ubezpieczenia oraz mienia przyjętego do ubezpieczenia, okresu, sum i zakresu ubezpieczenia, konstrukcji, wieku i stanu technicznego budynku, płatności składki, przebiegu ubezpieczenia, miejsca ubezpieczenia oraz indywidualnej oceny ryzyka

ASSISTANCE

Udzielenie ochrony od ryzyka awarii domofonu, bramy wjazdowej i garażowej, instalacji elektrycznej, pieca grzewczego, sprzętu biurowego, sprzętu PC oraz zdarzeń losowych w zakresie usług assistance gwarantując zorganizowanie lub pokrycie kosztów usług assistance.

Świadczenia są realizowane wyłącznie po uprzednim kontakcie z Centrum Alarmowym.

TU pokrywa koszt dojazdu specjalisty oraz robociznę, koszt części zamiennych należy do ubezpieczonego

Centrum Alarmowe świadczy usługi zgodnie z limitami określonymi w Tabeli nr 1.

Zdarzenie ubezpieczeniowe Usługi assistance Liczba świadczeń w roku ubezpieczeniowym Maksymalna wartość świadczenia na 1 zdarzenie
Zdarzenie losowe w miejscu ubezpieczenia Interwencja specjalisty 2 600 PLN
Dozór mienia 2 1 000 PLN
Transport oraz przechowywanie mienia 2 1 000 PLN
Sprzątanie po szkodzie 2 600 PLN
Awaria sprzętu biurowego w miejscu ubezpieczenia Interwencja technika urządzeń grzewczych 1 600 PLN
Awaria instalacji elektrycznej w miejscu ubezpieczenia Interwencja elektryka 1 600 PLN
Awaria domofonu, wideofonu, bramy wjazdowej lub garażowej Interwencja specjalisty z zakresu naprawy domofonów, napraw bram wjazdowych oraz garażowych 2 600 PLN
Na życzenie ubezpieczonego Infolinia remontowo-budowlana, prawna oraz serwis organizacyjno-administracyjny Bez limitu

Jesteś w bezpiecznych rękach

Męska dłoń wyciągnięta w kierunku kobiecej dłoni w geście pomocy

Pamiętaj - wybierając SODO-UBEZPIECZENIA w razie powstania szkody nie zostawimy Cię. SODO-UBEZPIECZENIA zatroszczy się o Twoją polisę i pomoże Ci przejść przez cały proces likwidacji szkody

Nasi Partnerzy

Masz jakiekolwiek pytaniaskontaktuj się z Nami

W SODO-UBEZPIECZENIA wiemy jak rozległym i skomplikowanym tematem potrafią być ubezpieczenia. Jesteśmy ekspertami, którzy od lat pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie. Z największą przyjemnością odpowiemy na twoje pytania. Wybierz formę kontakty jaka Tobie odpowiada.

Stary, sprawdzony sposób na szybką i konkretną odpowiedź, nie czekaj, dzwoń

tel: +48 32 441 69 20
tel: +48 32 441 69 22
tel: +48 32 441 69 23

Nasz email jest do twojej dyspozycji a na odpowiedź nie trzeba długo czekać.

biuro@sodo-ubezpieczenia.pl

Sprawdź naszego facebooka, dołącz do nas, na bierząco dowiadując się co u nas słychać i jakie promocyjne produkty mamy dla Ciebie

Serdecznie zapraszamy do naszego biura. Posiadamy swój własny parking a rezerwacja miejsca mozliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Lompy 15C/1
40-038 Katowice