Droga Użytkowniczko / Drogi Użytkowniku

Zanim klikniesz „przejdź” lub zamkniesz to okno, polecamy Ci poświęcić krótką chwilę i przeczytać poniższą informacje.

Przede wszystkim prosimy o Twoja dobrowolna zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Klikając „przejdź” lub zamykając to okno, udzielasz tej zgody.

Dotyczy ona zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plików cookies, które są wykorzystywane przez nasz serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeżeli nie chcesz wyrazić zgody lub ograniczyć jej zakres, przejdź na stronę polityki cookies.

Sodo-Ubezpieczenia Logo

Zapewnij ochronę swojego mienia w najbardziej optymalnym dla Ciebie zakresie

Polisa którą powinien posiadać każdy przedsiębiorca!

 • kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy
 • zabezpieczenia na każdą ewentualność ( polisy all risk )
 • szeroki zakres ubezpieczenia dopasowany do rodzaju działalności
 • OC dla przedsiębiorców - zabezpiecz swój biznes od szkód wyrządzonych osobom trzecim

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest zawsze związane z ryzykiem. Każdy przedsiębiorca powinien być przygotowany na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane nie tylko z rodzajem prowadzonej działalności, ale także ze zdarzeniami losowymi. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu, które odpowiednio zabezpieczy majątek i płynność finansową przedsiębiorcy. Ubezpieczając firmę należy wziąć pod uwagę wiele czynników, aby odpowiednio zabezpieczyć prowadzony biznes. Ważne jest nie tylko ubezpieczenie od tzw. zdarzeń losowych, ale także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Podpowiemy Ci jak dobrać odpowiednie ubezpieczenie i na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy.

Co powinien ubezpieczyć przedsiębiorca?

Przedsiębiorca może ubezpieczyć swoją firmę w wariancie ryzyk nazwanych lub zdecydować się na zakup ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, tak zwaną polisę all risk. Taki wariant choć droższy, zapewnia jednak ochronę w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, spowodowanego wszystkimi nienazwanymi zdarzeniami losowymi i jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy w kontekście potencjalnych szkód w przyszłości.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia firmy?


 • budynki, budowle
 • lokale, obiekty małej architektury
 • maszyny i urządzenia, wyposażenie
 • środki obrotowe i niskocenne składniki majątku
 • mienie osób trzecich, wartości pieniężne
 • nakłady adaptacyjne
 • Wariant od ryzyk nazwanych najczęściej obejmuje następujące zdarzenia:
 • ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu
 • uderzenie pioruna, eksplozji, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli
 • trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy
 • dym i sadza, następstwa szkód wodociągowych
 • szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej, zanieczyszczenia lub skażenia będącego następstwem wypadku ubezpieczeniowego
 • Niektórzy ubezpieczyciele rozszerzają zakres poprzez włączenie klauzul takich jak:
 • przepięć, rozmrożenia, dewastacji, graffiti, akty terroryzmu, strajków, rozruchów ,zamieszek wewnętrznych
 • drobnych prac remontowo- budowlanych, ubezpieczenia nowych inwestycji, katastrofy budowlanej
 • zrzeczenia się praw do regresu, zmiany franszyz redukcyjnych na integralne lub ich zniesienie.
 • stałych kosztów działalności, poszukiwania przyczyn szkody i itp

Co należy sprawdzić przed podpisaniem polisy?

W każdej umowie ubezpieczeniowej, również tej dla firm najważniejsze są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) a w nich katalog wyłączeń , czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Właśnie dlatego przed podpisaniem polisy należy szczegółowo się z nimi zapoznać. Katalog wyłączeń ustala ubezpieczyciel, dlatego może on różnić się u poszczególnych oferentów.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?


 • Wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej ma kilka czynników. Do najważniejszych zalicza się:
 • zakres ubezpieczenia,
 • wysokość sum na polisie w poszczególnych przedmiotach ubezpieczenia
 • branżę w jakiej działa przedsiębiorstwo
 • prawdopodobieństwo wystąpienia szkody

Ubezpieczyciele oferują różnorodne zniżki dla firm m.in.

z tytułu stosowanych zabezpieczeń, za ilość wykupionych ryzyk, za kontynuację ubezpieczenia czy jednorazową opłatę składki.

Jednak to nie cena powinna być głównych kryterium wyboru ubezpieczenia. Najważniejszy jest bowiem zakres ochrony. Zazwyczaj niska składka oznacza wąski zakres ubezpieczenia i w tym momencie warto się zastanowić czy warto.

Kupując ubezpieczenie przedsiębiorca chroni swoją firmę przed poważnymi skutkami zdarzeń losowych. Odpowiednio dobrana polisa pozwoli zabezpieczyć biznes przed niespodziewanymi zdarzeniami, problemami finansowymi a nawet przed bankructwem.

Ubezpieczenia OC dla przedsiębiorców

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, produkcyjną czy usługową, może wyrządzić osobie trzeciej szkodę, której naprawa może wiązać się z wysokimi odszkodowaniami a nawet rentą dla osoby poszkodowanej. Roszczenia są coraz wyższe, sądy zasądzają bowiem coraz większe odszkodowania. Sprawa może skutkować bankructwem firmy.

Na czym polega ochrona ubezpieczeniowa w ryzyku OC.?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego przedsiębiorstwa z tytułu posiadanego mienia, prowadzonej działalności .Ochroną obejmowane są szkody, które może wyrządzić firma: w związku z posiadanym mieniem – budynkami, urządzeniami czy instalacjami, a także działalnością zakładu – procesem produkcji, usługami, pracami budowlanymi. Szczególnie w tej ostatniej branży odnotowuje się wzrost szkód a tym samym odpowiedzialności przedsiębiorców.

 • W tym względzie bardzo istotne jest dobre rozpoznanie branży i zagrożeń oraz włączenie ich do podstawowej ochrony oc dodatkowych klauzul takich jak:
 • OC za szkody na terenie całego świata
 • OC pracodawcy
 • OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji z powietrza, wody i gruntu
 • OC najemcy nieruchomości lub oc najemcy ruchomości
 • OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi
 • OC w mieniu przechowywanym
 • OC za szkody w przechowywanych pojazdach
 • OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • OC spedytora
 • OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z włączeniem sztucznych ogni
 • OC za produkt
 • OC za szkody powstałe przez zmieszanie lub dalsza obróbkę wadliwych produktów
 • OC za szkody polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów
 • OC-za szkody powstałe wskutek wibracji
 • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych
 • rozszerzenie zakresu o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.

Odpowiedzialność cywilna za produkt obejmuje szkody, które wyrządzone zostały osobie trzeciej przez wyprodukowane lub dostarczone wyroby. Ten rodzaj odpowiedzialności często objęty jest dodatkową klauzulą. Odpowiedzialność za wykonane usługi obejmuje szkody wynikłe z prac lub innych świadczeń, takich jak udzielenie złych porad w ramach usług doradczych po ich wykonaniu lub zakończeniu prac. Jako że szkody nie należą do rzadkości, a zasądzane odszkodowania są niemałe, zainteresowanie firm polisą OC systematycznie rośnie.

Przedsiębiorcy muszą więc liczyć się z ewentualnością wyrządzenia szkód. Już sama świadomość istnienia ryzyka wpływa na sposób zarządzania firmą. Odszkodowanie wypłacone może być do wysokości sumy gwarancyjnej. Po stronie ubezpieczonego pozostaje konieczność dopasowywania wysokości sumy gwarancyjnej do zmieniającego się ryzyka. Jeśli ubezpieczy się na zbyt niską sumę, w razie zajścia zdarzenia, czyli gdy firma wyrządzi komuś szkodę, tę część, której nie wypłaci ubezpieczyciel, będzie pokrywać z własnej kieszeni. Jeśli wybierze sumę gwarancyjną zbyt wysoką, zapłaci składkę nieadekwatną do rzeczywistego zagrożenia. Dlatego też wysokość sumy gwarancyjnej warto dokładnie przemyśleć.

Klauzula OC pracodawcy

W celu ochrony swoich interesów majątkowych przedsiębiorcy korzystają z możliwości ubezpieczenia prowadzonej przez siebie działalności. W praktyce najczęstszym problemem jest klauzula tzw. OC pracodawcy. Standardowo bowiem zawarta umowa ubezpieczenia nie przewiduje odpowiedzialności ubezpieczyciela za wypadki przy pracy, jakim ulegli pracownicy w trakcie świadczenia czynności na rzecz pracodawcy.

Wypadek przy pracy – odszkodowanie w praktyce

Wysokość odszkodowań jest uzależniona od okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli poszkodowany dozna poważnych obrażeń ciała w pracy , może on liczyć z klauzuli oc pracodawcy na kwoty wielokrotnie przewyższające świadczenie wypłacone przez ZUS z tytułu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.
Kryteria, jakie powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu wysokości godziwego zadośćuczynienia są w tej sytuacji takie same, jak w przypadku poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, a przyznane kwoty mogą dochodzić do kilkuset tysięcy złotych.

Jak ubezpieczyć majątek : na sumy stałe czy na pierwsze ryzyko?

Ubezpieczenie na sumy stałe polega na tym, że suma ubezpieczenia, na polisie stanowi górną granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a jest to suma wartości wszystkich ubezpieczanych przedmiotów lub sumę wartości ich poszczególnych kategorii.
W przypadku ubezpieczenia z sumą na pierwsze ryzyko ubezpieczający wskazuje maksymalną wartość jednorazowej szkody, która będzie określała maksymalny limit odpowiedzialności zakładu za tę szkodę. W przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko trzeba określić, jak wysoką szkodę możemy ponieść jednorazowo. Ten system warto zastosować wyłącznie wtedy, gdy z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że ryzyko wystąpienia całkowitej utraty mienia jest bardzo małe. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko najczęściej stosuje się w przypadku szkód kradzieżowych w branży typu sklep .Ryzyko, że złodziej wyniesie wszystko, jest znikome, a w przypadku ubezpieczenia na sumę odpowiadającą wartości całego mienia wiąże się z zapłatą zbyt wysokiej składki. W przypadku systemu ubezpieczenia na pierwsze ryzyko wypłata odszkodowania następuje do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na polisie albo w wysokości rzeczywistej szkody

Jesteś w bezpiecznych rękach

Męska dłoń wyciągnięta w kierunku kobiecej dłoni w geście pomocy

Pamiętaj - wybierając SODO-UBEZPIECZENIA w razie powstania szkody nie zostawimy Cię. SODO-UBEZPIECZENIA zatroszczy się o Twoją polisę i pomoże Ci przejść przez cały proces likwidacji szkody

Nasi Partnerzy

Masz jakiekolwiek pytaniaskontaktuj się z Nami

W SODO-UBEZPIECZENIA wiemy jak rozległym i skomplikowanym tematem potrafią być ubezpieczenia. Jesteśmy ekspertami, którzy od lat pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie. Z największą przyjemnością odpowiemy na twoje pytania. Wybierz formę kontakty jaka Tobie odpowiada.

Stary, sprawdzony sposób na szybką i konkretną odpowiedź, nie czekaj, dzwoń

tel: +48 32 441 69 20
tel: +48 32 441 69 22
tel: +48 32 441 69 23

Nasz email jest do twojej dyspozycji a na odpowiedź nie trzeba długo czekać.

biuro@sodo-ubezpieczenia.pl

Sprawdź naszego facebooka, dołącz do nas, na bierząco dowiadując się co u nas słychać i jakie promocyjne produkty mamy dla Ciebie

Serdecznie zapraszamy do naszego biura. Posiadamy swój własny parking a rezerwacja miejsca mozliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Lompy 15C/1
40-038 Katowice